Koshigoe

Gare de Koshigoe

koshigoe-no-eki

koshigoe-no-gawa